Usługi UE

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej usługi rolniczej opartej na uprawie pasowej

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Opis projektu

Projekt ma na celu zrealizowanie inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu własnej, nowej technologii poprzez zakup innowacyjnych agregatów do uprawy pasowej wg autorskiego projektu firmy „CZAJKOWSKI” Sp. z o.o. oraz innych rzeczowych aktywów trwałych, które zostaną wykorzystywane do wdrożenia innowacyjnej usługi uprawy gleby. Za pomocą specjalnie skonstruowanych maszyn rolniczych możliwa jest uprawa różnego rodzaju roślin, m.in. buraków, fasoli, rzepaku, kukurydzy, pszenicy, grochu i konopi. Innowacyjność naszej technologii uprawy polega na tym, że podczas jednego przejazdu, urządzenie to wykonuje kompleksowo wszystkie czynności konieczne w celu uprawy gleby i siewu roślin.

Zmniejszeniu ulegają koszty związane ze zużyciem paliwa, elementów roboczych oraz ograniczeniem liczby pracowników, gdyż do pracy potrzebny jest tylko jeden operator. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie świadczenie usługi innowacyjnej uprawy pasowej na szeroką skalę co przyniesienie przedsiębiorstwu korzyści ekonomiczne poprzez wzrost jego konkurencyjności na rynku usług dla rolnictwa.

Usługa rolnicza oparta na uprawie pasowej (Strip Till)

Firma Czajkowski realizuje na życzenie rolników usługę uprawy pasowej na terenie całego kraju. Usługa obejmuje: efektywne przygotowanie gleby, podsiew nawozu i wysiew roślin.

Kompleksowa usługa bazująca na uprawie pasowej realizowana przez naszą firmę, możliwa jest do wykonania dzięki dwóm zestawom urządzeń. Pierwszy z nich stanowi ciągnik rolniczy o mocy 280 km, siewnik precyzyjny 6 rzędowy oraz agregat do uprawy pasowej własnej konstrukcji o szerokości maksymalnej 4,5 m (regulowany rozstaw w zależności od wykonywanej usługi). Drugi zawiera ciągnik o mocy 405 km, siewnik precyzyjny 12 rzędowy oraz skonstruowany agregat do uprawy pasowej o szerokości roboczej maksymalnej 6 m. To, co łączy obydwa zestawy i stanowi podstawę innowacyjności wykonywanej usługi to urządzenie do uprawy pasowej, skonstruowane przez firmę CZAJKOWSKI Sp. z o.o. Urządzenie to jest zbiorem licznych elementów roboczych oddziałujących na glebę, na które składają się:

 • talerze rozgarniająco-rozrywające,
 • falowany krój tnący,
 • dodatkowy ,,rozgarniacz gwiaździsty” (do dwurzędowego siewu kukurydzy),
 • pionowa łapa spulchniająca,
 • aplikator nawozu,
 • zębate talerze zamykające,
 • wał zagęszczająco-wyrównujący,
 • redlice do siewu pszenicy i grochu,
 • wał wyrównujący.

Skonstruowana maszyna może, być wykorzystywana do wszystkich gatunków roślin, m.in. buraków, fasoli, rzepaku, kukurydzy, pszenicy, grochu, konopi. Dzięki swojej konstrukcji, urządzenie ma charakter innowacji przełomowej. Przy wykorzystywanej technologii jedna maszyna zastępuje kilka urządzeń, co dodatkowo pozwala na niższe zużycie paliwa, mniejszą ilość zaangażowanych operatorów oraz krótszy czas pracy potrzebnej do zrealizowania zasiewów.

Wszelkie pytania dotyczące usług prosimy kierować na adres usługi@uprawapasowa.pl
lub telefonicznie 724 620 110

Innowacyjna usługa rolnicza oparta na uprawie pasowej

Innowacyjna usługa rolnicza oparta na uprawie pasowej polega na tym, że podczas jednego przejazdu maszyna przygotowuje się czysty pas do siewu roślin poprzez wykonanie następujących czynności:

 • rozgarnięcie przedplonu,
 • nacięcie gleby na głębokość 10 cm,
 • dodatkowe rozgarnięcie opcjonalnie w przypadku siewu podwójnego kukurydzy,
 • spulchnienie i napowietrzenie gleby do głębokości 35 cm,
 • zaaplikowanie nawozu,
 • zamknięcie szczeliny,
 • zagęszczenie i wyrównanie powierzchni gleby,
 • zasianie rośliny,
 • wyrównanie powierzchni gleby (w przypadku siewu grochu i pszenicy).

Entuzjaści uprawy pasowej wskazują na liczne zalety tej formy uprawy. Należą do nich: głębokie spulchnianie w strefie wzrostu systemu korzeniowego, szybsze ogrzewanie gleby w pasie uprawianym, zlokalizowane i efektywniejsze nawożenie, ograniczenie rozwoju chwastów oraz zapobieganie stratom cząstek ilastych i pylistych gleby – odpowiedzialnych za kompleks sorpcyjny gleby (tzw. erozja wietrzna). Wskazują także na liczne wady upraw tradycyjnych w porównaniu do uprawy pasowej. Najczęściej wymienia się niską wydajność i dużą energochłonność, tworzenie podeszwy płużnej i zaskorupienie, wyciąganie nasion chwastów, kamieni oraz martwicy, zmniejszenie nośności gleby, przesuszenie warstwy ornej oraz niszczenie naturalnej ochronnej warstwy gleby. Jednak największym wyróżnikiem uprawy pasowej jest duża oszczędność, która dotyczy zarówno niższego zużycia paliwa i materiału siewnego, jak również mniejsza liczba maszyn wykorzystywanych do uprawy.

Wydatki na realizację projektu (netto w PLN)

Wydatki kwalifikowane łącznie: 1 888 500,00 zł

Wydatki ogółem: 2 588 500,00 zł

Wnioskowana całkowita kwota premii technologicznej: 1 038 675,00 zł