Przedstawiamy państwu publikację naukową Wydawnictwa Uczelnianego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy ”Studia nad bezpłużną uprawą roli oraz stosowaniem biomasy roślinnej i popiołu  ze słomy na glebie płowej” – dr inż. Mariusz Piekarczyk, która poświęcona jest w części badaniom nad technologią strip-till, prowadzoną w Sokołowie i Tylicach, które zostały wykonane na podstawie pobranych prób glebowych i danych z lat 2016-2018.

 

CEL BADAŃ

Poszczególne etapy badań miały pozwolić określić wpływ uprawy pasowej (strip-till) na właściwości fizyczne gleby, pH i zasobność gleby oraz ocenić plonowanie roślin – brokułu i buraka cukrowego w uprawie płużnej i pasowej.

 

DOŚWIADCZENIA

Intensywne i złożone doświadczenia polowe i łanowe z uprawą pasową w technologii Czajkowski ST

przeprowadzono w latach 2016-2018 w Sokołowie koło Golubia-Dobrzynia oraz Tylicach niedaleko Torunia.

 

Pola doświadczalne miały wielkość 24×500 m (1,20 ha). Czynnikami doświadczenia, które w celu oceny właściwości chemicznych przybrało układ losowanych podbloków, były:

A – sposób uprawy (płużna, pasowa w technologii Czajkowskiego),

B – miejsce na plantacji (rząd, międzyrzędzie),

C – warstwa gleby (0-20, 20-40 cm).

 

Brokuł odmiany ‘Monflor’ sadzono po pszenicy ozimej w drugiej dekadzie kwietnia w rozstawie 67,5 cm. Zbioru dokonywano w trzeciej dekadzie czerwca. Szczegółowo technologię uprawy brokułu w Sokołowie i w Tylicach przedstawiono w tabeli 2.

Burak cukrowy odmiany ‘Armesa’ wysiewano po pszenicy ozimej w pierwszej dekadzie kwietnia w rozstawie 45 cm. Zbioru dokonywano w terminach od pierwszej dekady września w 2016 roku do pierwszej dekady grudnia 2017 roku. Szczegółowo technologię uprawy buraka cukrowego w Sokołowie przedstawiono w tabeli 3.

Dla każdej z testowanych roślin w latach 2016-2018 okres ten był czwartym do szóstego roku stosowania uprawy pasowej (strip-till) według technologii Czajkowskiego.

Brokuł i burak cukrowy uprawiane były na glebie średniej o uziarnieniu gliny piaszczystej lub pyłu gliniastego, klasy IIIa lub IVa.

 

Przed eksperymentem polowym i po jego zakończeniu gleba pobrana z warstwy 0-20 cm oraz 20-40 cm na poszczególnych obiektach poddana została analizie chemicznej: pH, zawartości węgla organicznego i azotu ogólnego, zawartości przyswajalnych składników pokarmowych. Poza powyższymi wyszczególnieniami zliczono również średnie miesięczne temperatury powietrza (oC) i miesięczne sumy opadów (mm) w okresie badań i w wieloleciu na podstawie danych IMiGW ze stacji Toruń.

 

WYNIKI BADAŃ

Stosowanie pasowej uprawy roli (strip-till) w stosunku do uprawy płużnej spowodowało wzrost zwięzłości gleby w międzyrzędziach, a także tendencję poprawy wilgotności gleby.

Na glebie płowej średniej nie wystąpiły znaczące zmiany kwasowości gleby w zależności od technologii uprawy roli, warstwy gleby oraz miejsca na plantacji brokułu i buraka na początku, a także na końcu okresu ich wegetacji.

Większą równomierność zasobności w przyswajalne makroelementy (N,P,K,Mg) w zależności od głębokości i miejsca na plantacji roślin stwierdzono w glebie uprawianej płużnie w porównaniu z uprawą pasową. W wyniku stosowania pasowej uprawy roli (strip-till) w warstwie gleby 0-20 cm w rzędzie roślin brokułu i buraka cukrowego po uprawie pasowej występowała w okresie wiosennym większa koncentracja składników pokarmowych, szczególnie azotu i potasu, niż po uprawie płużnej. Przed zbiorem roślin koncentracja dostępnych form makroelementów była bardziej wyrównana.

Nie stwierdzono wyraźnych zmian koncentracji przyswajalnych dla roślin form mikroelementów (Cu, Zn, Mn, Fe) wskutek stosowania płużnej i pasowej uprawy roli.

Nie stwierdzono wpływu systemu uprawy roli na akumulację węgla organicznego, ale pod wpływem uprawy pasowej wystąpiła tendencja wyższej zawartości węgla organicznego w płytszej warstwie gleby.

Pasowa uprawa roli spowodowała tendencję lepszego plonowania brokułu i buraka cukrowego.

 

WNIOSKI

Przeprowadzone badania na polach produkcyjnych są dobrą przesłanką dla szerszego wprowadzenia technologii uprawy pasowej (strip-till) do praktyki rolniczej.

 

Bibliografia:

Piekarczyk, M., 2020. Studia nad bezpłużną uprawą roli oraz stosowaniem biomasy roślinnej i popiołu ze słomy na glebie płowej.  Monografia. Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 1-126.